Search form

Luk 16:19

An-gorlkpalawa Rrapa An-gata Lejarach (Lazarus)

19“An-ngardapa an-gugaliya a-ni a-workiyana gorlk gun-jaranga gu-rrimarra. Rrapa nipa a-barrngumurra a-workiyana mun-molamola mirikal, rrapa balaja mun-jaranga m-barra a-workiyana.