Search form

Luk 16:20

20Rrapa gatiya abu-ganyja gurda aburr-workiyana, abu-barnjinga gun-nigipa rrawa yarlanga an-ngardapa an-gugaliya an-ngorrma, nipa an-nelangga Lejarach (Lazarus). Nipa an-jeja an-jaranga.