Search form

Luk 16:21

21Nipa m-barra a-workiyana mun-jinachina mun-guyinda an-gata an-gorlkpalawa mu-yerrnyjinga a-ji. Rrapa gulukula aburr-bona gurda aburr-workiyana, abu-bunyjinga an-jeja.