Search form

Luk 16:22

22“Gu-gata wenga an-gata an-ngorrma a-juwuna, lika waykin aburr-guyinda aburr-mujaruk aburr-bona gurda, abu-menga, abu-ganyja gatiya Aybriyam (Abraham) ana-murna, an-gata mu-ngoyurra a-ni rrapa marr a-balcha nula Wangarr. Rrapa an-gorlkpalawa rrapa a-juwunapa lika abu-jurnumbuna.