Search form

Luk 16:23

23Lika gun-gata bol gu-rrongga gu-jirra gu-workiya gun-nelangga Aydich (Hades) nipa an-gorlkpalawa an-ngurrnga gatiya a-wurkurichinga a-ni. Lika a-ganana waykin, a-nana Aybriyam rrapa Lejarach wugupa nula gatiya balay abirri-ji gurda.