Search form

Luk 16:25

25“Wurra Aybriyam a-yinanga nula, ‘A-lay, walkur, borrwa gun-gata nginyipa gipa gun-molamola gun-guyinda n-dimarra ny-yorkiyana, rrawa nyi-ni, wurra an-guna Lejarach nipa jarra gun-nerra gu-ni nula gu-workiyana. Wurra gun-guniya gugu nipa a-nyiljinga an-molamola rrapa nginyipa ny-jarda ny-yurkurichinga nyi-nirra.