Search form

Luk 16:30

30“Nipa a-yinagata, ‘Ngika, a-lay, Anya. Wurra minypa an-gugaliya mu-ngoyurra a-juwuna an-gatiya minyja a-jeka burrwa a-jarl, birripa aburr-galiya barra nula rrapa gun-nerra gubu-bawa.’