Search form

Luk 16:31

31“Wurra Aybriyam a-yinagata, ‘Ngika. Wurra minyja birripa gala aburr-yinmiya aburr-galiya janguny gu-gata ngacha minypa Mojich a-wena rrapa aburr-werranga Wangarr burr-yika aburr-mujaruk aburr-wena, gun-narda minypa gala aburr-yinmiya birripa marr aburr-balcha, marrban mu-ngoyurra a-juwuna an-gata a-jeka, a-wengga burrwa.’ ”