Search form

Luk 16:8

8“Gu-gata wenga nipa bunggawa ana-nyala gochila a-barrjinga, wurpa lika a-ngurrjinga an-gata an-mujama an-guralcha wuriya nipa an-guyolkiya. Ngardawa nipa an-mujama a-jarlapiyana a-bamuna. Ngardawa wurra gama gorlk gu-gurdiya burr-yika gu-rrawa birripa marn․gi aburr-jarlapiya aburr-workiya gu-guna gu-rrawa. Jarra wurra gama gorlk gu-bardayala burr-yika gun-gata nula birripa gala burr-guya marn․gi.