Search form

Luk 17:1

Gun-gulijiwarriya

(Metiyu 18:6-7,21-22; Mark 9:42)

1Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, a-yinanga burrwa, “Gun-gulijiwarriya gun-nardiya guy-bamburda, ngarla, wurra jurdach guna-bamburda burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula ana-gata ngacha an-gugaliya minypa gun-gulijiwarriya guna-ganyja ana-workiyana!