Search form

Luk 17:11

Jesus Wanngu Burr-negarra Gu-galiya Yerrcha Minypa Arr-jirrapa Arr-murna

11Jesus a-bamuna gu-jarlakarr Jirúchalam (Jerusalem) an-ngoyurra, minypa rrawa Jimériya (Samaria) rrapa Galali (Galilee), wurra gojilapa ay-bamuna.