Search form

Luk 17:15

15Rrapa gun-gatiya waypa aburr-nayana aburr-molamiyana, an-ngardapiya wupa waykin a-wena, a-marrkapchinga nula Wangarr, ana-jekarra ana-jarl nula Jesus.