Search form

Luk 17:16

16Lika a-bunggunapa nipa ana-rrepara rrapa minypa a-japurramayana nula. Wurra an-gata an-gugaliya nipa jarra Jimériya an-guyinda.