Search form

Luk 17:2

2Wurra an-gata an-gugaliya jimarn jarra abu-bichingarna jawa a-jirra gu-jandarra rrapa abi-yerrnyjingarna gu-bachirra, barra nyanma gala a-yinmiyarna burr-warganyjarna aburr-guna delipa yerrcha. Ngardawa burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula an-gugaliya minypa delipa yerrcha burr-warganyja a-workiyana.