Search form

Luk 17:22

22Lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, mu-ngoyurra gu-ngurrjinga burrwa gu-yinmiya barra gu-ni. Minypa a-yinanga burrwa, “Gun-gata guna-boya, burraya ana-goyburrpa nyiburr-gana barra mipila jimarn jarra barra nyibi-na an-guna An-walkurpa An-gugaliya wurra gala nyiburr-yinmiya nyibi-na.