Search form

Luk 17:24

24Ngardawa an-guna An-walkurpa An-gugaliya nipa jarra ana-jeka barra gun-maywapa minypa an-gata maykarran a-mirlchinga a-workiya rrapa minypa rrawa gu-nayarra gu-workiya yi-gata ay-ngunyuna rrapa yi-gaba.