Search form

Luk 17:25

25Wurra burdak mu-ngoyurra barra nipa an-guna An-walkurpa An-gugaliya burr-guya gun-nerra gu-ni barra nula, rrapa minypa aburr-gurdiya gorlk barra ngoyurra aburr-yerryerrmiya barra nula.