Search form

Luk 17:27

27Minypa aburr-gata gu-galiya yerrcha balaja mbi-barra aburr-workiyana rrapa gama aburr-wuchichiyana burr-guta, wurpa lika gala abu-borrwujarna aburr-workiyarna Wangarr. Aburr-yinagata aburr-workiyana gu-guna gu-yika gu-rrawa gubu-borrwurra aburr-workiyana nuwurra waypa Nowa a-barrngumurra mu-michiyang. Lika gu-gatiya wenga yorr gu-bena, lika bugula wana gu-ni gu-bamuna, burr-werrwerrmarra. Gun-nardiya minypa gu-yinda barra.