Search form

Luk 17:28

28“Rrapa barrwa minypa gun-maywapa gun-gata Lot a-ni gu-galiya yerrcha aburr-yinagatiya, gala Wangarr abu-borrwujarna aburr-workiyarna, wurra minypa balaja rrapa wayin (wine) mbi-barra aburr-ni, rrapa minypa burrbu-wuna aburr-ni rrapa rrupiya mbi-menga aburr-ni, rrapa minypa rrawa gubi-jarlapuna burr-guta.