Search form

Luk 17:31

31“Minypa gun-gata gun-balmapa gu-ni barra, an-gugaliya yarlanga a-nirra gala barra gu-bala a-barrnguma, gorlk gu-ma nula; rrapa minypa an-gata jama a-jirra a-nirra balay marlgaway gala barra ana-jeka jimarna gun-nga barra gu-ma, wurra ngika.