Search form

Luk 17:33

33Ana-nga an-gata a-gopiya a-workiya jimarna barra wanngu a-negiya, wurra a-juwa barra. Wurra an-gata ana-nga gala a-gopiya nipa marrban a-juwa, wurra gun-gata minypa wanngu a-negiya barra.