Search form

Luk 17:34

34“Buburr-galiya apula ngu-weya: Gun-gata minypa ana-munya gu-ni barra, abirri-jirrapa gu-galiya yerrcha gu-belabila abirri-yu barra, an-ngardapa a-ma barra rrapa an-nerranga a-bawa barra.