Search form

Luk 17:35-36

35-36Rrapa gu-werranga gu-rrawa abirriny-jirrapa mu-gama yerrcha mbirriny-yogaja barra abirrinyu-ni, jin-ngardapa jiny-ma barra rrapa jin-nerranga jiny-bawa barra. Gu-yirda barra gu-ni minypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-yigipa jawina.

37Lika birripa aburr-yinagata, “Nipa yina gaya barra, ya, Bunggawa?”

Nipa a-yinagata, “Ngika. Wurra an-gata a-juwuna a-ni, gatiya barra gu-ngardapa aburr-negiya an-gulol abu-numunga aburr-workiya.”