Search form

Luk 17:37

37Lika birripa aburr-yinagata, “Nipa yina gaya barra, ya, Bunggawa?”

Nipa a-yinagata, “Ngika. Wurra an-gata a-juwuna a-ni, gatiya barra gu-ngardapa aburr-negiya an-gulol abu-numunga aburr-workiya.”