Search form

Luk 17:6

6Lika nipa Bunggawa a-wena burrwa, “Minyja ana-goyburrpa marr nyiburr-balcha, wuriya gun-gata gun-delipa minypa mun-maywapa mun-gata gun-jong machart (mustard) mipila mu-jirra mun-gata mun-delipa, wurra ngardawa nginyipa marr ny-balcharra, jal nyi-ni ny-yengga nula gun-guna gun-jong, ny-yinda, ‘Garlma, wurrkakiya! Boy, gu-bachirra garriya,’ lika nipa gu-galiya barra nggula.” Jesus a-yinagata a-wena burrwa, gu-ngurrjinga burrwa marr gun-gubalcha.