Search form

Luk 17:8

8Wurra gala ny-yinmiya ny-yirda. Wurra jarra ny-yinaga nula ny-yorkiya, ‘A-lay, mun-mola mirikal barrnguma barra balaja ny-yalpa rrapa nyina-ga barra ny-barnja apula. Rrapa marr ga jinyja waypa barra ngaypa ngu-durtcha, lika nuwurra jurdach nginyipa ny-bay.’ Ny-yinagata ny-yeya nula ny-yorkiya an-nginyipa an-mujama.