Search form

Luk 18:1

Meyali Gun-gata Minypa Jin-miliyak Rrapa Joborr Jaga An-gugana

1Lika Jesus a-wena burrwa aburr-yigipa jawina minypa birripa barra abu-wenggana aburr-workiya Wangarr rrapa gala barra aburr-dawurdawuja. Minypa meyali gu-ngurrjinga burrwa gun-maywapa ranginy, a-yinanga,