Search form

Luk 18:14

14“Gun-nardiya janguny, wurra buburr-galiya apula: An-gata an-mujama gapman an-nika a-jekarra a-bamuna gun-nigipa rrawa, nipa Wangarr a-nana nipa jechinuwa a-ni nula, wurra a-nana an-gata Berachi an-jechinuwa ngika. Gu-gurda ngacha minypa ana-nga an-gata wana a-negiya a-workiya, jarra Wangarr delipa a-nega barra an-gata an-gugaliya. Rrapa ana-nga an-gata delipa a-negiya a-workiya, Wangarr nipa jarra wana a-nega barra.’