Search form

Luk 18:18

An-ngardapa An-gugaliya Gorlk Wana Nula

(Metiyu 19:16-30; Mark 10:17-31)

18Rrapa Ju bunggawa an-gata a-wengganana Jesus, “A-lay, ny-jurda ny-molamola marn․gi nyi-gunega. Wurra ngaypa ngu-yinmiya barra jama ngu-ji minypa wanngu ngu-nipa barra ngu-workiya Wangarr ana-murna.”