Search form

Luk 18:19

19Jesus a-yinanga nula, “A-lay, an-nga nula nginyipa nguna-ngurrjinga ngaypa ngu-molamola? Minyja gala ana-nga an-molamola, wurra jarra nipa wupa Wangarr.