Search form

Luk 18:2

2“Gun-ngardapa rrawa a-ni a-workiyana joborr jaga an-gugana, wurpa lika nipa gala burr-borrwujarna a-workiyarna gu-galiya yerrcha rrapa Wangarr burr-guta, wurra a-dawurdawujingapa.