Search form

Luk 18:24

24Gun-narda Jesus gu-nana nula, lika nipa a-yinagata, “Aburr-gata minypa gorlk gun-jaranga gubi-rrimanga, birripa burr-guya gun-derta burrwa rraka aburr-galiya nula Wangarr rrapa nipa ana-murna aburr-ni.