Search form

Luk 18:26

26Aburr-gata aburr-galiyana nula Jesus gun-narda nipa a-wena, birripa abu-wengganana, “A-lay, gun-narda gun-derta gun-gorla janguny, ngarla! Wurra ana-nga barra wanngu a-ni?”