Search form

Luk 18:27

27Wurra nipa a-yinagata, “Gun-gata gun-nga gun-derta gun-gorla nula an-gugaliya, gun-narda ngika gun-derta gun-gorla nula Wangarr.”