Search form

Luk 18:29

29Lika nipa Jesus a-yinagata burrwa, “Gun-guna ngu-weya ana-gorrburrwa gun-burral: Ana-nga minypa gu-bawa gun-nigipa rrawa, waygaji gala jiny-ma jin-nigipa gochila abi-rrana, waygaji burr-bawa worlapa niya yerrcha, waygaji nyanyapa niya rrapa mampa niya bijirriny-bawa, o gu-ngarda yerrcha burr-bawa minypa nipa gu-bitimanga a-nirra Wangarr gun-nika,