Search form

Luk 18:30

30nipa an-gata an-gugaliya gun-guniya gu-ma barra mola gun-jaranga, rrapa gun-gata jurdach guna-bamburda wanngu a-nipa barra a-workiya.”