Search form

Luk 18:31

Jesus Ana-jirrapa Ana-ngardapa Ana-goma Gu-negarra A-ngurrjiyana Nipa A-juwa Barra

(Metiyu 20:17-19; Mark 10:32-34)

31Gu-gata wenga Jesus burr-ganyja a-bamuna ngardapa aburr-yigipa 12 gu-galiya yerrcha, lika a-wena burrwa, “Buburr-galiya apula: Ngayburrpa Jirúchalam (Jerusalem) nguburr-boya, rrapa gun-nga gun-gata Wangarr burr-yika aburr-mujaruk ngunyuna aburr-guyinda aburr-wena, abu-ngurrjinga an-guna An-walkurpa An-gugaliya, gurda gun-burral gu-ni barra.