Search form

Luk 18:34

34Jesus a-yinagata a-wena burrwa aburr-yigipa jawina, wurra gun-gata birripa gala marn․gi aburr-nirrarna. Wurra meyali gun-gata gu-yilkakiyana burrwa gu-ni rraka gala aburr-yinmiyarna gubu-malawujarna.