Search form

Luk 18:35

Jesus Wanngu A-negarra An-gapula

(Metiyu 20:29-34; Mark 10:46-52)

35Gatiya Jesus ana-bamuna yi-gurrepa rrawa Jerikow (Jericho), gatiya an-gapula a-ni gu-jarlakarr gu-rrarnba minypa nipa a-ngiwija burrwa a-workiyana gu-galiya yerrcha mun-nga birripa abu-wucharna.