Search form

Luk 18:37

37Birripa aburr-yinanga, “Jesus an-guna Nejarach (Nazareth) an-guyinda a-bamburda.”