Search form

Luk 18:6

6Lika Jesus a-yinagata, “Bubu-borrwa an-gata joborr jaga an-gugana a-wena, minypa jurdach a-gunggajinga achila marrban nipiya gala an-ngurrnga an-gugunggaja.