Search form

Luk 18:7-8

7-8Jarra Wangarr gala a-yinmiya burr-dalaja aburr-yigipa gu-galiya yerrcha nipa burr-menga, aburr-gatiya minypa abu-wengganacha aburr-workiya ana-munya rrapa ji-gurdarrja. Wurra nipa a-gunggajapa barra burrwa; gala barra gun-baykarda gu-ga. Wurra nuwurra waypa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-jeka barra gun-guna rrawa, nipa waygaji burr-barripa barra marr aburr-balcharra nula, waygaji gun-nyagara, ya?”

Meyali Gun-gata Minypa Abirri-gata Berachi (Pharisee) Rrapa An-mujama Nula Gapman

9Rrapa aburr-werranga aburr-gata marr aburr-balcha burrwa aburr-ni birripa wupa ngardapa, jimarn jarra gubu-borrwurra jechinuwa aburr-ni nula Wangarr, rrapa minypa gala jal aburr-nirrarna burrwa wurra gama gorlk, wurra jarra bama aburr-yinanga jimarn jarra aburr-werra; aburr-gurda ngacha gu-galiya yerrcha Jesus a-wena burrwa a-ni, meyali gu-ngurrjinga gun-maywapa ranginy minypa gun-guna: