Search form

Luk 19:10

10Ngardawa an-guna An-walkurpa An-gugaliya ana-bona, a-wechawecharra burrwa wanngu barra burr-nega aburr-gata aburr-lijiwarriyana.”