Search form

Luk 19:11

Meyali Gun-gata Minypa Arr-jirrapa Arr-murna Rrupiya Goldan Mu-maya

(Metiyu 25:14-30)

11Gun-gata janguny gu-galiya yerrcha aburr-galiyana aburr-ni, lika Jesus mu-nguy a-wena, meyali gu-ngurrjinga burrwa a-ni gun-maywapa ranginy, ngardawa yi-gurrepa aburr-bena aburr-bamuna rrawa Jirúchalam (Jerusalem), rrapa birripa gubu-borrwurra jimarna jarra gun-guniya barra Wangarr gu-ngukurdanyja rrapa gun-molamola gu-nega.