Search form

Luk 19:12

12Gu-gurda nula nipa marn․gi burr-negarra a-ni rrapa janguny gu-ngurrjinga burrwa minypa a-yinanga a-wena, “An-ngardapa an-gugaliya a-ni a-workiyana, nipa an-nelangga wana. Nipa a-garlmuna, nawanawa a-ni barra a-boy balay rrawa gatiya barra nipa minypa bunggawa a-ni, lika ana-jeka, rrawa gu-rrima a-ni.