Search form

Luk 19:2

2Rrapa gatiya a-ni a-workiyana an-ngardapa an-gugaliya an-nelangga Jekíyach (Zacchaeus), nipa bunggawa burrwa aburr-gata aburr-mujama nula gapman rrupiya mbi-mangga nula aburr-workiya, wurra gama gorlk burrbu-gaypurda, rrapa nipiya Jekíyach gorlk gun-jaranga gu-rrimarra.