Search form

Luk 19:3

3Nipa jal a-ni a-nacharna an-an․gaya Jesus, wurra gu-galiya yerrcha aburr-gorlkakaja nula aburr-ji rraka gala a-yinmiyarna a-nacharna; ngardawa nipa an-balmbarra.