Search form

Luk 19:30

30minypa gu-jarlapuna a-wena, a-yinanga butula, “Birri-boy gun-gata rrawa mu-ngoyurra guna-jinyjarra, gun-nardiya gugu nyirri-barripa barra dongki (donkey) an-delipa a-bandawiya a-jirra, gala ana-nga mu-ngoyurra a-warrchingarna a-workiyarna. Lika ana-gotipa birri-yarlayarlawa nula, lika birri-ga gurda ay-ngunyunaga.