Search form

Luk 19:31

31Rrapa minyja ana-nga nyjirri-wenggana, a-yinda, ‘An-narda an-nga nula nyirri-yarlayarlawuja nula?’ wurra ana-gotipa nyirri-wengga barra nula, ‘Bunggawa jal a-nirra nula an-guna.’ ”