Search form

Luk 19:37

37Lika yi-gurrepa aburr-bena aburr-bamuna jarlakarr gun-gata guy-yurra guy-bupiya guy-jarl mun-mirk Alip Mu-jirrapa, lika aburr-jaranga aburr-gata abu-jurrjurrmurra aburr-bamuna Jesus birripa aburr-marrkapchinga, aburr-gonyjinga, aburr-marrjerrmiyana nula Wangarr minypa gipa abi-nana nipa burr-barlmarrk jama a-ji a-workiyana.